2021 Stats

Assaults – December 2021

Narcotics – December 2021

Burglaries – December 2021

Neighborhood Stats – December 2021

Assaults – November 2021

Narcotics – November 2021

Burglaries – November 2021

Neighborhood Stats – November 2021

Assaults – October 2021

Narcotics – October 2021

Burglaries – October 2021

Neighborhood Stats – October 2021

Assaults – September 2021

Narcotics – September 2021

Burglaries – September 2021

Neighborhood Stats – September 2021

Assaults – August 2021

Narcotics – August 2021

Burglaries – August 2021

Neighborhood Stats – August 2021

Assaults – July 2021

Narcotics – July 2021

Burglaries – July 2021

Neighborhood Stats – July 2021

Assaults – June 2021

Narcotics – June 2021

Burglaries – June 2021

Neighborhood Stats – June 2021

Assaults – May 2021

Narcotics – May 2021

Burglaries – May 2021

Neighborhood Stats – May 2021

Assaults – April 2021

Narcotics – April 2021

Burglaries – April 2021

Neighborhood Stats – April 2021

Assaults – March 2021

Narcotics – March 2021

Burglaries – March 2021

Neighborhood Stats – March 2021

Assaults – February 2021

Narcotics – February 2021

Burglaries – February 2021

Neighborhood Stats – February 2021

Assaults – January 2021

Narcotics – January 2021

Burglaries – January 2021

Neighborhood Stats – January 2021

2020 Stats

Neighborhood Stats – 2020

2019 Stats

Neighborhood Stats – 2019

2018 Stats

Neighborhood Stats – 2018

2017 Stats

Neighborhood Stats – 2017

2016 Stats
Neighborhood Stats – 2016

2015 Stats
Neighborhood Stats – 2015

2014 Stats
Neighborhood Stats – 2014