2019 Stats

Assaults – December 2019

Narcotics – December 2019

Burglaries – December 2019

Neighborhood Stats – December 2019

Assaults – November 2019

Narcotics – November 2019

Burglaries – November 2019

Neighborhood Stats – November 2019

Assaults – October 2019

Narcotics – October 2019

Burglaries – October 2019

Neighborhood Stats – October 2019

Assaults – September 2019

Narcotics – September 2019

Burglaries – September 2019

Neighborhood Stats – September 2019

Assaults – August 2019

Narcotics – August 2019

Burglaries – August 2019

Neighborhood Stats – August 2019

Assaults – July 2019

Narcotics – July 2019

Burglaries – July 2019

Neighborhood Stats – July 2019

Assaults – June 2019

Narcotics – June 2019

Burglaries – June 2019

Neighborhood Stats – June 2019

Assaults – May 2019

Narcotics – May 2019

Burglaries – May 2019

Neighborhood Stats – May 2019

Assaults – April 2019

Narcotics – April 2019

Burglaries – April 2019

Neighborhood Stats – April 2019

Assaults – March 2019

Narcotics – March 2019

Burglaries – March 2019

Neighborhood Stats – March 2019

Assaults – February 2019

Narcotics – February 2019

Burglaries – February 2019

Neighborhood Stats – February 2019

Assaults – January 2019

Narcotics – January 2019

Burglaries – January 2019

Neighborhood Stats – January 2019

2018 Stats

Neighborhood Stats – December 2018

2017 Stats

Neighborhood Stats – 2017

2016 Stats
Neighborhood Stats – 2016

2015 Stats
Neighborhood Stats – 2015

2014 Stats
Neighborhood Stats – 2014